Občianske združenie

 Šarkan tím

v komunite je sila!
 

Šarkan tím je komunita za ktorou sa skrývajú mnohé aktivity, uskutočnené, ale aj plánované.

Hlavnými kritériami sú: robíme športy a aktivity, ktoré nás samotných bavia a máme ich radi,  zároveň učíme hlavne  deti nadobudnúť ten istý pocit a skúsenosti.                                            

 V posledných rokoch sa  nám podarilo rozbehnúť hlavne deti v regióne k nevídaným športovým a mentálnym výsledkom ...akýsi odraz našich aktivít nájdete aj tu na  web stránke a facebooku, ale hlavne v reálnom živote komunity regiónu. 

Boli sme prijatí komunitou rodičov,  za čo im úprimne ďakujeme,  a ich detí. Máme z toho veľa pozitívnej energie. Stále však máme veľa čo ponúknuť naviac ... sme športovci, organizátori v mnohých smeroch a radi by sme tieto skúsenosti  preniesli aj na vás, potrebujeme vašu pomoc, lebo sami to nedokážeme. Jednou z možností  (neraz najvhodnejšou) je finančná pomoc. Vopred ďakujeme. Zostaňte s nami - snažme sa SPOLU.

.

ako nám môžete pomôcť?

Venovaním 2% z dane za rok 2023

  alebo darom pre  OZ Šarkan tím  


DOKUMENTY OZ Šarkan tím

Názov organizácie: Šarkan tím

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 53489098

Sídlo: Dolná 3598/15B, 900 31 Stupava

Registračné číslo: VVS/1-900/90-60603

Registrový úrad: MV SR

Dátum vzniku: 10.12. 2020


Štatutárny orgán

Peter Oslej  Nar. 20.06.1961   Od 06.10.2021  Funkcia: predseda

Spôsob konania: samostatne

Cieľ činnosti : šport , vzdelanie, životné prostredie

Občianske združenie Šarkan tím môže zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických, alebo právnických osôb.

Je vedené v zozname prijímateľov: ZOZNAM 

číslo účtu pre prijímanie 2% z dane a darov SK3209000000005185670934 Ako poukázať 2 % z daní?


KOMPLET SPRIEVODCA


Koľko percent môžem poukázať?

Som fyzická osoba a nevykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 2 %.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.

Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

Podávam si daňové priznanie sám

  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Poznámka:
Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, (online) ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. Dole v prílohe  "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (za rok 2022)" 
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na Finančnej správe SR

Lehoty správcu dane na vyplatenie

Po splnení zákonných podmienok prevedie správca dane podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia.

Vysvetľujúce zákony:

§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu

ak chcete darovať OZ Šarkan tím peňažné prostriedky, do poznámky pre prijímateľa napísať DAR

ĎAKUJEME

číslo účtu IBAN SK3209000000005185670934